www.vaksine.no

Meningokokksykdommer

Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men alvorlig sykdom som kan utvikle seg raskt.1, 2. Det er svært viktig å ta kontakt med lege umiddelbart ved mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse.

Opptil 1 av 5 som har gjennomgått sykdom kan få permanente senskader som for eksempel tap av lemmer, arr på huden, konsetrasjons-vansker og økt trøtthet1, 3, 6

Dødelighet blant de som rammes er på omtrent 10%1

Risiko for smitte kan reduseres ved å unngå dråpesmitte. Smittsom hjernehinne-betennelse kan forebygges med vaksine1, 6

HVA ER SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE?

Smittsom hjernehinnebetennelse (også kalt meningokokksykdom) er en infeksjon som forårsakes av bakterier kalt Neisseria meningitidis.1 Disse bakteriene kan forårsake en infeksjon i membranen (hinnen) som omgir hjernen og ryggmargen (meningitt), blodforgiftning (sepsis) eller en kombinasjon av disse.

HVORDAN SPRES SMITTE?

Meningokokkbakterier kan spres ved nærkontakt med en smittet person, for eksempel via dråper som oppstår når personen hoster eller nyser.1 Deling av flasker, glass, sigaretter og kyssing er andre mulige smittemåter.6 Bakteriene kan befinne seg i nese eller hals til en smittet person uten at det trenger å medføre symptomer, men bakteriene kan allikevel spres videre til andre. De færreste av de som blir smittet utvikler imidlertid sykdom.

HVEM ER MEST UTSATT?

Meningokokksykdom kan ramme hvem som helst uansett alder, men rammer i hovedsak små barn, ungdom og eldre1, 6

HVA ER SYMPTOMENE?

Symptomene på meningokokksykdom kan først minne om en influensalignende sykdom men kan forverres raskt.4 De første symptomene kan være feber med frysninger, hodepine, kvalme, oppkast, diare, nedatt allmenntilstand. Det kan oppstå blødninger i huden (utslett med røde eller blårøde prikker i huden som ikke lar seg trykke bort med glass). Øvrige symptomer kan være nakkestivhet lysskyhet og forvirring.1 Hos spedbarn kan det være vanskelig å merke symptomene, eller de kan være helt fraværende.4 Spedbarn kan være slappe, passive, irritable, kaste opp eller ha liten matlyst.4

Ved feber av uklar årsak bør spesielt barn og ungdom sjekkes hver fjerde time gjennom natten for å kunne oppdage en eventuell forverring av tilstanden.

Kombinasjon av feber og oppkast må tas alvorlig, og lege bør oppsøkes.6

Selv om diagnosen blir stilt raskt og behandling iversatt, kan dødsfall forekomme.1 Personer som overlever meningokokksykdom kan oppleve senskader som for eksempel tap av lemmer, arr på huden, konsentrasjonsvansker og økt trøtthet.

HVORDAN KAN DU FOREBYGGE SMITTE?

Risiko for sykdom kan reduseres ved å unngå dråpesmitte. Deling av flasker, glass, sigaretter og kyssing er mulige smittemåter.6

Vaksine mot smittsom hjernehinne-betennelse er ikke en del av det nasjonale vaksinasjons-programmet, men anbefales av norske myndigheter til definerte risikogrupper, inkludert ungdom mellom 16-19 år. 6

Tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan i kombinasjon øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. Dette gjelder spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende. Risiko er også økt for yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.6

Det er i hovedsak 5 typer meningokokk-bakterier som kan gi smittsom hjernehinnebetennelse:
A, B, C, W og Y. I Norge ble det i 2018 registrert totalt 26 tilfeller hvorav type B og Y var de vanligste med henholdsvis 9 og 12 tilfeller.7

Snakk med lege, skolehelsetjenesten eller en reiseklinikk for mer informasjon om forebygging.

Referanser:

1. World Health Organization (WHO), 2018. Meningococcal meningitis. Factsheet no. 141 [last accessed May 2019].
2. Thompson MJ, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescentsLancet. 2006;367:397-403. [last accessed May 2019].
3. Rosenstein NE, et al. Meningococcal diseaseN Engl J Med. 2001;344:1378-88.
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Meningococcal Disease Signs and Symptoms [last accessed May 2019].
5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Meningococcal Disease. Causes and Spread to Others [last accessed May 2019].
6. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/ (accessed 9.12.2019)
7. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/meningokokksykdom---veileder-for-he/ (accessed 9.1.2019)